Skip to content

بایگانی دی, ۱۳۹۱

۲۰
دی

پایان؟

خیلی کوتاه بگم که پرونده مهاجرت به استرالیا بعد از یک سال و نیم انتظار و دو بار تلاش برای گرفتن اسسمنت، بسته شد.
شاید بعدا بیشتر درباره جزئیات ماجرا بنویسم.